Søk i denne bloggen

Enslig i drøbak

enslig i drøbak

Enslige Mindreårige Flyktninger EMF er fellesbetegnelsen på alle barn og unge, under 18 år, som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. De har gjennom status som flyktninger rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. EMF i Frogn Frogn kommune har siden desember driftet to boliger for enslige mindreårige flyktninger.

Del 1: Hør kjent og ukjent stoff om Blücher og de dramatiske døgnene i april 1940

Fra har det vært drift i 1 bolig. Alle ungdommene som bor i boligene har vedtak fra barnevernet etter Lov om barneverntjenester. Barnevernet har det overordnede ansvaret og beslutningsmyndighet for ungdommene som er bosatt i boligene.

I tillegg har alle ungdommer under 18 år en verge som forvalter foreldreansvaret.

enslig i drøbak

Det er vergen som bestemmer i spørsmål som vanligvis ligger i foreldreansvaret. Dette fordrer et tett samarbeid mellom barnevernet, boligen og vergen slik at ungdommene er sikret god oppfølging.

Frogns botilbud til EMF gi nødvendig oppfølging i hverdagen følge opp tilrettelagt skolegang ivareta psykisk og fysisk helse gi mulighet til fritidsaktiviteter sørge for kjennskap og tilhørighet i nærmiljø og storsamfunnet Kommunen har et differensiert botilbud til ungdommene: sikre god kjennskap og integrering i kommunen og nærmiljøet blant annet ved at de går på lokal grunnskole og deltar på fritidsaktiviteter i kommunen god, omsorgsfull og nær ivaretakelse bli trygg og kjent i ny tilværelse bli kjent med det norske, bygge vennskap og lære norsk.

Privatperson

For ungdommer mellom 18 og 20 år er det mulig å bo på hybel med oppfølging. Vår visjon Overordnet mål Ungdommene som bor hos oss skal utvikle seg til en ressurs i det norske samfunn.

enslig i drøbak

Begrepet ressurs innebærer: selvstendighet, lovlydig, kjennskap til det norske system, å ha et nettverk, å ha utdannelse og mestring av eget liv. Ansatte har en arbeidsplass hvor hver enkelt opplever det trygt å bidra med kunnskap og evner. Medleverturnus Boligene er døgnbemannet og det er valgt medleverturnus.

Ellinor Rafaelsen Ellinor Rafaelsen er født Hun er skilt og har to voksne sønner, svigerdøtre, tre barnebarn og ett gudbarn. Ellinor har bodd syv år på Svalbard, men er nå bosatt i Drøbak. Hun har også en leilighet i Spania som brukes med jevne mellomrom.

Som begrepet impliserer hander det om å "leve med". I Frogn betyr dette at miljørbeiderne jobber i turnus hvor de har arbeidsøkter over to og et halvt til tre døgn på jobb. Medleverturnus gir godt utangspunkt til relasjonsbygging da turnusen gir færre vaktskifter og færre voksne å forholde seg til. Turnusen gir mulighet til normal rytme i huset og hverdagserfaringer som ligner på de som finnes i et hjem.

Vil du bli besøkshjem? Eller kan du stille på kort varsel på jobb for enslige mindreårige flyktninger? Frogn kommune trenger deg! Barneverntjenesten i Frogn søker etter hybelfamilie til ungdom som trenger oppfølging, støtte og trygghet på veien inn i voksenlivet. Kan du hjelpe?

Videre gir turnusen muligheter til å planlegge helgeturer eller aktiviteter uten avbrekk grunnet vaktskifter. Skoletilbud Ungdommene som bor i bofellesskapet har rett og plikt til å ta grunnskoleopplæring. Skoletilbudet de får gis etter vurdering av deres nivå og tidligere skolebakgrunn.

Kundeservice

Ungdommene som er yngre enn 16 år får tilrettelagt skoletilbud på Dyrløkkeåsen skole. Ungdommene over 16 enslig i drøbak som ikke har grunnskole fra tidligere får tilbud om Grunnskole for voksne i Ski. Alle ungdommene har tilbud om leksehjelp fra miljøpersonalet i tillegg til at boligen engasjerer ekstern leksehjelp.

  • Вы не зайдете, чтобы поговорить с матерью Симоны.
  • Enslig i kirkenes
  • Через несколько секунд в комнате появился молодой - едва за двадцать - священник в темно-синем одеянии.
  • Enslig mor av Ellinor Rafaelsen (Ebok) - Serieromaner | Cappelen Damm forlag
  • Enslige mindreårige flyktninger
  • Kolvereid singelklubb
  • Dating norway i nordkapp
  • Speed dating i borkenes

Fritidsaktiveter Ungdommene har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter etter egne interesser. I tillegg arrangeres det felles aktiviteter fra boligen, samt turer i forbindelse med ferier.

Fagteoretisk plattform Til grunn for arbeidet i boligene ligger fagteori som alle de ansatte skal ha kjennskap til.

Aktuelle temaer

Det er nødvendig med kjennskap til teori som bidrar enslig i drøbak økt forståelse i møte med ungdommene. Om ungdom som har flyktet fra sine hjemland sies det at de bærer med seg psykologiske sår og arr etter den påkjenningen dette enslig i drøbak medført. Dette sammen med at de følger en psykologisk utvikling som har vært innom mange sidespor gjør at disse ungdommene ikke har kunnet følge en ordinær utvikling fra barn til voksen.

Dette igjen kan gjøre at ungdommene har andre reaksjonsmønstre enn det som er vanlig hos ungdom som ikke har vært utsatt for tilsvarende påkjenning.

Flere bøker av Ellinor Rafaelsen:

Den fagteoretiske plattform som ligger til grunn i boligen består av flere teorier hvor miljøterapi er den mest overgripende. I tillegg kommer kjennskap til generell utviklingspsykologi, Maslows behovspyramide, kriseteori, teori om identitet og migrasjonsteori. Samarbeidspartnere I arbeidet med å ivareta ungdommenes helhetlige situasjon samarbeider boligen med flere av kommunens instanser, men også med instanser utenfor kommunen. Noen av disse er; barnevernet, verger, skole, helsestasjon, fastlege, follo nettverket, BUP, NAV, frivillige lag og foreninger.

Verdier Frogn kommune har fire kjerneverdier: raushet, respekt, engasjement og profesjonell Disse verdiene skal ligge til grunn i alt arbeidet som utføres i boligene.

enslig i drøbak