Familier med sosialhjelp, etter familietype. Kommuner (del 2). 2017

Single kvinner i snåase - snåsa

aurland møte single

Visninger: Transkript 1 Nominasjonsdokument Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Nominasjonsdokument Rjukan Notodden Industriarv Nominasjon til Unescos verdensarvliste 2 3 Nominasjonsdokument Rjukan Notodden Industriarv Nominasjon til Unescos verdensarvliste Nominasjonsdokument Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 4 5 Forord En norsk versjon av søknadsdokumentet til Unesco har blitt laget parallelt med ferdigstillingen av materialet som ble overlevert til Verdensarvsenteret i Paris den Versjonene er likeverdige i innhold.

Riksantikvaren har imidlertid gjort enkelte mindre redigeringsmessige endringer, som skyldes at den norske versjonen har tilgjengelighet og lesbarhet for et allment publikum som mål, heller enn tilpassing til behov som følger av saksbehandlingsprosedyrer internt i Unesco-systemet.

Riksantikvaren har besluttet å trykke den norske versjonen i et opplag på eksemplarer. Dette gjøres for at dokumentet kan få en god spredning lokalt og regionalt, blant mennesker som skal leve i og med den potensielle verdensarven.

Vi håper og tror at nominasjonsdokumentet vil møte interesse blant politikere, forvaltere, beboere og ikke minst innen skoleverket. Nominasjonen omfatter levende bysamfunn og store eiendommer som er fordelt på private og offentlige eiere. Stedenes dynamiske liv har hele tiden pågått, eiendommer har skiftet eiere, og politisk myndighet har skiftet underveis. Denne dynamikken vil vedvare, uansett om en verdensarvstatus oppnås eller ei.

В молодости я всегда сознательно пыталась избежать таких ситуаций. Однако теперь я понимаю, что, уклоняясь от них, заставляю других решать за. А они всегда могут ошибиться". - А если бы командовала ты сама, Николь, - спросил Макс, - ты бы предложила Эпонине операцию.

Statusen vil imidlertid være en premiss for styring av utviklingen, slik at de framragende og universelle verdiene kan oppleves og forstås også av framtidige generasjoner. En forutsetning for at dette kan skje er at områdets kulturhistoriske verdier er godt kjent blant folk, og at de nålevende i hjerte og sinn føler en omsorg og stolthet som de bringer videre til nye slektsledd.

Lokalsamfunn og storsamfunn har begge et ansvar for sin kulturarv.

singel i hønefoss

Innskriving som verdensarv gjelder et særlig ansvar for verdier som har historisk eller vitenskapelig interesse i et globalt perspektiv. En verdensarv innehar universell verdi som overskrider nasjonale rammer, og anses derfor umistelige for hele menneskeheten.

Høye fjell og fossefall gjemt i Telemarks innland var målet for mange av de tidligste besøkende til vårt land. Forbløffelsen de opplevde single kvinner i snåase - snåsa møtet med den dramatiske naturen årdal møte single ikke måles direkte mot opplevelsen av møtet med industribyene slik de ligger der i dag.

Kjøp skjønnhet på nett og i butikk

Dagens møte gir på sin side et sterkt inntrykk av Rjukan og Notodden som vitnemål om et av verdens mest banebrytende industriprosjekter, der intakte elementer fra alle deler av det sammensatte industriprosjektet finnes.

Området innbyr til forståelse og refleksjon omkring menneskets vilje og tekniske dyktighet ved utnytting av naturens ressurser til samfunnsbygging, og hvordan dette har gitt fundamentet for en allmenn økning i livsstandard.

Land b. Provins, region etc c. Navn på området d. Geografiske koordinater til nærmeste sekund e. Kart og planer som viser avgrensingen av nominert område og buffersone. Arealoversikt for nominert område og for foreslått buffersone g. Områdebeskrivelse Hydroelektrisk kraftproduksjon Industrikomponenten Transportkomponenten Bysamfunns-komponenten Selskapet Hydro og eiendommene i dag Overordnet beskrivelse av komponentene med tilhørende attributter Katalog med detaljert beskrivelse av objekter Oppsluttende verdier Naturforhold; faktorer bestemmende for nominasjonsforslaget Kulturforhold generelt, nominasjonsforslagets område i lokal og regional kontekst b.

Historie og utvikling Kulturhistorisk utvikling Industrieventyrets historiske forutsetninger, den internasjonale sammenhengen Personer viktige for tilblivelsen av stedene som nomineres, kortfattete biografier 7 3 Begrunnelse for innskrivning a Sammenfatning b Kriterier som området foreslås innskrevet under og begrunnelse for hvorfor c Erklæring om integritet helhet, intakthet d Erklæring om autentisitet grad av ekthet, opprinnelighet e Beskyttelse og forvaltning Sammenlignende analyse Bevaringstilstand og sandnes  online dating som påvirker området a.

Status for bevaring b. Faktorer som påvirker området Bevaring og forvaltning av området a. Eiendomsforhold b. Bevaringstiltak c.

dating site i rælingen

Hva innebærer bevaringstiltakene og hvordan følges de opp d. Eksisterende planer som omfatter kommunene eller regionen som området ligger i e. Forvaltningsplan eller andre typer forvaltningsordninger f.

Finansieringskilder og nivå g. Kilder for ekspertise og utdanning i bevarings- og forvaltningsteknikker h.

KOSTRA nøkkeltall

Tofte møte single og infrastruktur i. Presentasjon og framvisning av området j. Bemanning 8 6 Ettersyn Monitoring a. Nøkkelindikatorer for bevaringstilstand b.

møte single i nordstranda

Administrative ordninger for ettersyn av området c. Tidligere tilstandsrapporteringer Dokumentasjon a.

  1. Fasjonable klær til kvinner i store størrelser | Zizzi
  2. Пойми, я просто не переварю сразу столько дерьма.

Fotografier, billedfortegnelse og autorisasjon samt annet audiovisuelt materiale b. Verneforskrifter, forvaltnings- og skjøtselsplaner og andre relevante planer c.

Через минуту она вновь услышала шорох мешков с кормом. "Старый, добрый Макс", - подумала Николь, несколько расслабившись. Боль в груди отступила. Спустя несколько минут шум над головой стих. Николь тяжело вздохнула и опустилась в кресло, однако смогла уснуть лишь тогда, когда в комнате вновь зажегся свет.

Adresser til arkiver, databaser etc e. Litteraturoversikt Kontaktadresser a. Saksbehandler ansvarlig for nominasjonen b. Andre lokale institusjoner d. Land Norge 1b. Provins, region etc. Fylke: Telemark 1c. Navn på området Rjukan Notodden industriarv 1d. Arealoversikt for nominert område og for foreslått buffersone Kommune Nominert område km 2 Buffersone km 2 Samlet areal km 2 Notodden 16,9 km² ,1 km² ,0 km² Tinn 32,6 km² ,6 km² ,1 km² Vinje 0,05 km² 73,1 km² 73,1 km² Totalareal 49,5 km² ,0 km² ,5 km² Beskrivelse av områdets grenser Grensene danner et geografisk sammenhengende område, hvor fire ulike komponenter sammen men på hver sin måte suksessivt konstituerer denne helheten.

Avgrensingen av det nominerte området forholder seg til særegenheter ved hver av komponentene. Historiske fakta, eiendomsgrenser og topografiske forhold legges til grunn. Historisk utgangspunkt er single speed finnøy Norsk Hydro og underliggende selskaper.

singelklubb vestnes

Selskapet er blitt omstrukturert, eiendommer er solgt og virksomheter kan være enten nedlagt eller modernisert. Eiendomsgrenser vil i mange tilfeller reflektere de opprinnelige historiske forhold.

Visninger: Transkript 1 NF-rapport nr. Rapporten kartlegger den samiske språksituasjonen ut fra en kvantitativ undersøkelse på individnivå og kasusstudier i 12 kommuner. Det er store variasjoner i språkferdigheter og profilen på denne mellom nord- lule- og sørsamisk. I samiske kjerneområder brukes samisk i mange ulike samhandlingssituasjoner. I lulesamisk område er språkferdighetene ennå relativt sterke, men språket brukes på færre arenaer.

Geografisk følger verdensarvens grenser vannets løp fra reguleringsmagasinet Møsvatn på Hardangervidda ned til Heddalsvatnet, en strekning på 93 km.

Elva Måna fra Gamle Møsvatn dam gjennom Vestfjorddalen ned til Tinnsjøen, Tinnsjøens vannspeil fra Vestfjorden sørover til Tinnoset og elva Tinnåa danner et utgangspunkt for grensene. Der vannet gjennom tunneler og rørgater forlater sitt naturlige løp for utnyttelse til kraftproduksjon, følger grensene utside av disse innretningene.

Samme prinsipp gjøres gjeldende hvor det er jernbanen som utgjør ytre linje av tekniske innretninger langs vassdraget. Areal som ligger mellom vassdragets naturlige leie og de lineære strukturene for vanntunneler eller jernbanetrasé faller da innenfor verdensarvens grenser.

Utvalgte kategorier

Vannstrengen inkluderes bare på de strekninger selskapet Hydro, og Tinfos AS ved Notodden, faktisk utnyttet den i kraftproduksjon rundt Måna nedstrøms Såheim, og Tinnelva oppstrøms Svelgfoss, utelates følgelig.

Mellom Svelgfoss og Såheim er det transportsystemet som binder områdene sammen, dvs. Ved fyrlyktene trekkes avgrensing av foreslått verdensarvområde fra Tinnsjøens strandlinje på land i en sirkelbue om lyktene. Ved Rjukanfossen i Måna medtas fossens gjel, og grensen følger derfra traséen etter kraftlinja ned til Rjukan by.

Ved bysamfunnene Rjukan og Notodden og enkelte knutepunkter i systemet, er det samfunnene med den utstrekning de hadde i industriselskapet Norsk Hydros etableringsfase fram til et komplett nivå var nådd som tas med.

På Rjukan der områder for industri og boliger danner et langstrakt, integrert område hvor elva skiller funksjonene, følger grensene ytterkanten av bebyggelsen slik den var rundt På Notodden omfattes Hydros bydeler med umiddelbar nærhet til egne fabrikker og transportsystemets ende ved vannet.

Grensene forlater Tinnelva ved Tinnfoss, og forbindes med Hydro-områdene sør i byen gjennom jernbanetunnel. Topografien gir svært markante landskapsrom.

Du er her:

Grensene favner fra utløpet av Møsvatnet landskapsrommene om dalgangen til Måna VestfjorddalenTinnsjøens basseng sør for ei linje Neset Tverrbergog Tinnelvas dalgang til Heddalsvatnet. Buffersonens grense går mellom markante høydepunkter i terrenget bl. Gaustas toppunkt på moh. Buffersonen avsluttes mot sør ved rett linje fra Eikeskard moh.

Fra oppside av Gamle Møsvatn dam blir buffersonen en representasjon av nedslagsfeltet som naturressurs. Konturene av Møsvatnets flate ved høyeste regulerte vannstand definerer her buffersonen til det foreslåtte verdensarvområdet.

Forslag til erklæring om framragende universell verdi Outstanding Universal Value, OUV a Kort sammenfatning Industribyene Rjukan og Notodden i Telemark, Norge, rognan dating et framragende eksempel på en banebrytende industrireising og er et vitnesbyrd om den samfunnsomveltning som fant sted i den vestlige verden ved inngangen til tallet.

På denne tiden grep vitenskapelig og teknologisk framgang og økonomiske og politiske faktorer inn i hverandre og skapte det som kalles «den andre industrielle revolusjon». Med en dramatisk natur, rik på fossefall, hadde Norge spesielle forutsetninger for etablering av den nye typen kraftkrevende industri.

Industriprosjektet representer overgangen fra kull til hydroelektrisk energi for industriell bruk, og dermed en inngang til den andre industrielle revolusjon i Nord-Europa. På en tid da muligheten til å føre kraft over store avstander var begrenset, ble produksjon og lokalsamfunn etablert der kraften fantes.

lierne single jenter

Reisingen av verdens største kraftstasjoner for sin tid i avsides liggende dalfører under Nord-Europas største fjellplatå var i seg selv en bragd. De nye industribyene ble bygd for framstilling av tidligere ukjente produkter etter nyutviklete metoder og for et internasjonalt marked.

At utbyggingen ble realisert, skyldes innenlandske vitenskapelige prestasjoner og et aktivt entreprenørskap i nært samvirke med utenlandske finansielle aktører. Teknologisk og organisatorisk framstår Rjukan Notodden som et brennpunkt for en utvikling som skjedde simultant og i vekselvirkning med flere land. De to industribyene ble skapt som et direkte svar på den vestlige verdens store behov for kunstgjødsel til jordbruket.

Målet var å forsyne verdenssamfunnet med et produkt som samtiden anså som nødvendig for sivilisasjonens framtid. Transportsystemet som måtte bygges for å knytte fabrikkene og industribyen sammen med omverdenen og verdensmarkedet, er et ytterligere uttrykk for pioneraspektet ved industriprosjektet i Norges innland.

Systemet av to jernbanestrekninger forbundet med jernbaneferjer over innsjø er single kvinner i snåase - snåsa seg selv enestående.

Top Crazy Bike Modifications

Den elektrifiserte jernbanen bidro til gjennombruddet for en internasjonal standard for elektrisk jernbanedrift. Hele ensemblet av kraftstasjoner, fabrikker, transportsystem og company towns ble skapt av visjonære og ambisiøse personer, hvis planer ble realisert ved slit og innsats fra en stor arbeidsstyrke under den organisatoriske rammen av ett selskap, Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab Norsk Hydro.

Rjukan Notodden framstår dermed som en framragende manifestasjon av hvordan innovasjoner, kapital og menneskelig skaperkraft formet en grunnleggende ny virkelighet tidlig på tallet. Internasjonalt førte tilfanget av nye industriprodukter og rekken av teknologiske oppfinnelser som ble skapt i løpet av et begrenset tidsrom, til gjennomgripende samfunnsendringer. Forutsetninger for disse hendelsene er utveksling internasjonalt av resultater innen vitenskap og forskning, av kapital på en internasjonal arena for investeringer, og av omsetning av varer på et globalt marked.

Produksjonen av kunstgjødsel etter lysbuemetoden var den norske fysikeren Kristian Birkelands oppfinnelse. Seinere ble Haber-Bosch- metoden benyttet og videreutviklet på Rjukan. Rjukan-Notodden var åsted for framragende prestasjoner som representerer viktig tilvekst for menneskeheten på vitenskapens og ingeniørkunstens områder. Kriterium iv Som epoke inntraff den den andre industrielle revolusjon først i den vestlige verden, der elektrisk energi erstattet kull som energikilde single kvinner i snåase - snåsa industrien, og nye typer industrier, produkter og steder ble skapt.

Rjukan Notodden er et fysisk resultat av og uttrykk for denne utviklingen. Fire tematiske komponenter med tilhørende verdensarvattributter for vannkraft, industri, transport og company towns inngår i verdensarven.

Hele ensemblet av demninger, tunneler og rør for føring av vannet til kraftstasjonene, føringstraseer for kraftlinjer til fabrikkene, industriområdene og single kvinner i snåase - snåsa utstyr, fabrikkbyene med boliger og sosiale institusjoner, jernbanelinjer og ferjestrekning med navigasjonsinnretninger er formet under en mektig naturs premisser.

Tilsammen er de et framragende eksempel på teknologiske nyvinninger og industrilandskap skapt under historiske forutsetninger som var til stede tidlig på tallet, og som karakteriserer dette konsentrerte tidsrom.

Som helhet dokumenterer de historien om Rjukan Notodden som en framragende representant for den andre industrielle revolusjonen.

Nominasjonsområdet rammes inn av en foreslått buffersone som sikrer vern av hele landskapsrommet rundt de nominerte kraftstasjonene, produksjonsanleggene, bysamfunnene og transportanleggene. Det finnes ikke faktorer som i vesentlig grad kan true verdensarvverdiene på Rjukan Notodden.

Utvalgte tilbud

Et tilstrekkelig antall med høy grad av autentisitet er til stede innenfor samtlige av de tematiske komponentene, slik at området totalt sett framstår med framragende eksempler innen teknologi, byplan og arkitektur. Det er utarbeidet forvaltningsplan for verdensarvområdet.

Alle forvaltningsnivåer har undertegnet en intensjonserklæring om vern av verdensarvverdiene. Et verdensarvråd med representanter for alle forvaltningsnivåer vil koordinere forvaltningen og bidra til positiv utvikling og bærekraftig bruk av verdensarvstatusen.

Områdebeskrivelse Industriarven som foreslås innskrevet utgjøres av et ensemble av kraftstasjoner, fabrikker, transportsystem og byer som ble skapt for å produsere kunstgjødsel av luftas nitrogen og levere det til single kvinner i snåase - snåsa, alt i regi av selskapet Norsk Hydro som ble etablert på grunnlag av denne ideen.

Området består av sentrale deler av industristedene Not odden og Rjukan, og omfatter vassdraget med anlegg for hydroelektrisk kraftproduksjon fra demningen på Møsvatn ovenfor Rjukan til utløpet i Heddalsvatnet ved Notodden, samt transportsystemet på land og innsjø mellom industristedene.

Rjukan og Notodden er byer som ble etablert på tallet som industrisamfunn. Samme industrielle aktør var involvert i dannelsen av begge byer, og selv om avstanden mellom dem er 80 km utgjør de i industriell sammenheng en integrert funksjonell enhet.

Selskapet Norsk Hydros fabrikker produserte med de samme prosesser og for samme formål, men med en viss grad av arbeidsdeling mellom stedene. Avstanden ble overkommet med transportsystem som inngikk i Hydros prosjekt, sammen med boliger og sosial infrastruktur i bysamfunn som ble reist ved fabrikkene og kraftstasjonene som forsynte det hele med elektrisk energi.

Kulturarven som foreslås for innskriving som verdensarv dannes av utvalgte bygninger og anlegg innen fire ulike tematiske komponenter, skapt synkront av de samme krefter til en samvirkende enhet. Enheten representerer et enestående uttrykk for etablering av ny industri under den andre industrielle revolusjon i Vesten.

Beskrivelsen av den nominerte kulturarvens enkelte deler er ordnet under hver av de fire komponentene. Forslaget rommer følgende fire kragerø datingsider Hydroelektrisk kraftproduksjon: Kraftstasjoner single kvinner i snåase - snåsa innretninger for utnyttelse av vassdrag til elektrisk kraftproduksjon, oppstrøms til og med demning for vannmagasin.